KVKK

KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYHAN METAL MÜŞTERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

İşbu Beyan, AYHAN METAL Pres Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“AYHAN METAL”)’in kişisel verilere atfettiği önem doğrultusunda; müşterilerimizin,
potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların
çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi konularında Şirketimizin yaklaşımını ortaya
 koymakta olup esas olarak öncelikle bu kişileri ve ilgili üçüncü tarafları bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Bu Beyan; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde
olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
 otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

1.     Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Bilgilendirme

AYHAN METAL Pres Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“AYHAN METAL”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.
Bu bilinçle, AYHAN METAL olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, AYHAN METAL ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.
Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat
 tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

2.     Veri Sorumlusunun Kimliği:

 

AYHAN METAL Pres Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

3.     Kişisel Verilere İlişkin Temel İlkelerimiz:

 

AYHAN METAL, Anayasa’nın 20. maddesine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 4. maddesine uygun olarak,

Ø  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

Ø  Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

Ø  Belirli, açık ve meşru amaçlar güderek,

Ø  Amaçla bağlantılı,

Ø  Sınırlı ve ölçülü bir biçimde,

Ø  Kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmek suretiyle,

Ø  KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen şartlardan bir veya birkaçına dayanarak,

işlenmektedir.

 

AYHAN METAL, Anayasa’nın 20. ve KVKK 10. Maddesine uygun olarak söz konusu kişisel verilerin elde edilmesi sırasında;

Ø  AYHAN METAL Pres Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.ünvanı,

Ø  Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

Ø  İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Ø  Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve

Ø  Kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları

konusunda bilgilendirme yaparak aydınlatma yükümlüğünü yerine getirmektedir.

 

4.     Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

AYHAN METAL, müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi ve bu kapsamda gerekli
ARGE ve Üretim çalışmalarının iş birimleri tarafından yapılması, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi,
müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması ve müşteri beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek
müşterilere önerilmesi, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin
hukuki ve ticari güvenliğinin temini, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin
tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair bilgilendirmelerden haberdar
dilmesi ve tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri ve sair
kişisel verileri elde eder, kaydeder, güvenlikli sistemlerinde depolar, muhafaza eder, değiştirir, yeniden düzenler, mevzuata uygun biçimde
açıklar ve aktarır, devralır, sınıflandırır, işler ya da verilerin kullanılmasını engeller. 

5.     İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarma Amacı:

AYHAN METAL, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, kişisel verilerinizi
mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkiye’de veya yurtdışında mukim olan çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına,
AYHAN METAL’in iştiraklerine ve grup şirketlerine, kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşlarına, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya
faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına;
AYHAN METAL’in bizzat veya alt yükleniciler eliyle sağladığı ürün veya hizmetlerin verilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz
bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin
yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama,
reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair bilgilendirmelerden haberdar edilmesi, tarafınızla
akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması, marketing ve bilgi araştırmaları
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla veri aktarımı yapılabilir. Ayrıca AYHAN METAL, ilgili mevzuat uyarınca raporlanması gereken
bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, AYHAN METAL’in bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla mezkûr otoritelere
raporlar. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına
uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir,
devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir. 

6.     Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz AYHAN METAL tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen
teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında
uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler
çerçevesinde toplanır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 3. ve 4. maddelerinde belirtilen amaçlarla sözlü ve/veya yazılı olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar
aracılığıyla ve hizmet ifası gereği akdedilen sözleşme uyarınca işlenebilir ve aktarılabilir.

7.     KVKK’nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve
en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma
Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerin sahibi sıfatıyla aşağıdaki haklarınızı, KVKK kapsamında veri sorumlusu olan AYHAN METAL’e başvurarak kullanabilirsiniz:

a)     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)     Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)      Kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)     (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması
Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi
6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek bizlere iletmeniz; talebinize ilişkin başvurunuzun
daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır.

KVKK 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan; kişisel veri sahipleri bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

Ø  Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

Ø  Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını
ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

Ø  Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev
ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi.

Ø  Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK 28/2 maddesi gereğince aşağıdaki hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç kişisel veri sahipleri bu konularda
yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

Ø  Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

Ø  Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

Ø  Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca,
denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

Ø  Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

AYHAN METAL, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları
netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. AYHAN METAL, aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu,
gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

Ø  Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

Ø  Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını
ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

Ø  Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev
ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Ø  Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Ø  Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

Ø  Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

Ø  Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca,
denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

Ø  Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Ø  Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması

Ø  Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.

Ø  Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

Kişisel veri sahibi KVKK 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde;
Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

8.     Kişisel Verilerin Güvenliği

a.      Güvenlik Önlemleri: AYHAN METAL, KVKK 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve
kontrolleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu doğrultuda AYHAN METAL tarafından alınan tedbir ve kontrollere
aşağıda yer verilmiştir,

Ø  Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ilkelere ve ilgili mevzuata uygun sistemleri kurma ve işletme konusunda bilgili personel istihdamı,

Ø  Personelin kişisel verilerle ilgili bilgilendirilmesinin sağlanması için eğitimlerin verilmesi, personel sözleşmelerinde kişisel verilerin korunması mevzuatına
ve Şirket uygulama kurallarına uyum ile ilgili hükümlere yer verilmesi,

Ø  Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlayan mevzuata uygun yedekleme programlarının kullanılması,

Ø  Kişisel veri işleme süreçlerini kapsayan bir hizmetin dış kaynak olarak temin edilmesi durumunda, dış kaynak firmalarla yapılan sözleşmelerde kişisel
verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmesi,

Ø  AYHAN METAL’ın yürütmüş olduğu tüm faaliyetlerde yer alan kişisel veri işleme süreçlerinin KVKK ile düzenlenen veri işleme şartları kapsamında
değerlendirilmesi, söz konusu süreçlerin KVKK hükümlerine uygun bir şekilde sürdürülmesi için gerekli teknik ve organizasyonel önlemlerin alınması,

Ø  Tedbir ve kontrolleri de içerecek şekilde kişisel veri işleme süreçlerinin ve uyumluluk yapısının yönetilmesine ilişkin uygulama kurallarının belirlenmesi
ve bu kuralların uygulanması

Ø  Kişisel veri işleme süreçlerinin ve bu süreçlere ilişkin sistemlerin teknik ve organizasyonel özelliklere sahip yönetim sistemleri ile sürdürülmesi ve denetlenmesi,

b.     Denetim

AYHAN METAL, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları
Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
AYHAN METAL’ın iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda
farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta ve çalışanlara gerekli eğitimler verilmektedir.